Neurinoma acustico a Giarre

  • foto giuseppe vasta
    Via Luigi Orlando, 241, Giarre